АЭА аумағындағы
қызмет түрлері:

Производство прочих продуктов питания
Басқа да азық-түлік өнімдерін өндіру
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Компьютерлер мен перифериялық жабдықтар өндіру
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
Қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі
Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов
Ұн тарту және жарма өнеркәсібінің өнімдерін, крахмал және крахмал өнімдерін өндіру
Производство оборудования для облучения, электромедицинского и электротерапевтического оборудования
Сәулелендіру жабдықтарын, электрлік-медициналық және электр терапиялық жабдықтар шығару
Выпуск программного обеспечения
Бағдарламалық қамтылымды шығару
Производство фармацевтических препаратов
Фармацевтикалық препараттар өндіру
Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов электрораспределительной и регулирующей аппаратуры
Электр қозғалтқыштарын, генераторлар, трансформаторлар және электр таратқыш және реттеу аппаратурасын шығару
Компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги
Компьютерлік бағдарламалау, консультациялар және басқа да ілеспе қызметтер
Производство стекла и изделий из стекла
Шыны және шыныдан жасалатын бұйымдар өндіру
Производство электроосветительного оборудования
Электрлік жарықтандыру жабдықтарын өндіру
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа
архитектура, инженерлік ізденістер, техникалық сынаулар мен талдау саласындағы қызмет
Производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции
Абразивті бұйымдар мен басқа да металл емес минералды өнімдер өндіру
Производство электропроводки и электропроводных приборов
Электр сымдары мен электр өткізгіш құралдарын шығару
Научные исследования и разработки
Ғылыми зерттеулер және әзірлемелер
Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров
Басқа да металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер өндіру
Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории
Басқа санаттарға кіргізілмеген машиналар мен жабдықтар шығару
Деятельность в области здравоохранения
Денсаулық сақтау саласындағы қызмет
Производство прочих готовых металлических изделий
Сәулет, инженерлік ізденістер, техникалық сынаулар мен талдау саласындағы қызмет
Производство машин общего назначения
Жалпы мақсаттағы машиналар шығару
Прочая деятельность по охране здоровья
Денсаулықты қорғау бойынша өзге де қызмет
Строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также объектов, предназначенных непосредственно для осуществления видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации.
Жобалау-сметалық құжаттама шегінде инфрақұрылым объектілерін, сондай-ақ қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей арналған объектілерді салу және пайдалануға беру
Производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей
Медициналық және стоматологиялық құралдар мен жабдықтарды өндіру
Производство фармацевтических продуктов
Фармацевтикалық өнімдерді өндіру
Строительство административного и жилого комплексов, высших и средних учебных заведений, многофункционального крытого бульвара
Әкімшілік және тұрғын үй кешендерінің, жоғары және орта оқу орындарының, көп атқарымдық жабық бульвардың құрылысы
Строительство зданий и сооружений, гражданское строительство и специализированные строительные работы
Ғимараттар мен құрылыстар салу, азаматтық құрылыс және мамандандырылған құрылыс жұмыстары